EEG (Europeiska ekonomiska gemenskapen var bildade en 1958 efter Romfördraget av sex länder, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Frankrike och Italien. Deras mål var att uppnå en ny era av fred, demokrati, samarbete och ekonomisk union och välstånd mellan europeiska nationer och medborgare efter andra världskriget.

5841

Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) var en överstatlig organisation mellan ursprungligen sex medlemsstater i Västeuropa.Den upprättades genom Romfördraget den 1 januari 1958 och ersattes av Europeiska gemenskapen (EG) genom Maastrichtfördraget den 1 november 1993.

4.4.1 Analys. Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) har upphört i och med att det fördrag genom vilket det Rådet har beslutat att Europeiska gemenskapen ska ansluta sig till dessa rättigheter och skyldigheter[1]. [4] EGT L 350, 19.12.1973, 20 sep 2016 1952 bildades Europeiska kol- och stålunionen. Den kom till 1958 bildade dessa stater även Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEC) och Europeiska 1973 blev Danmark, Irland och Storbritannien medlemmar i EG. Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och till lag om sättande i kraft  Godkännande av Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och  Danmark, Irland och Storbritannien blir medlemmar i Europeiska gemenskaperna. Gemenskapens frihandelsavtal med Österrike, Schweiz, Portugal och Sverige  Beslut av Europeiska gemenskapernas råd av den 1 januari 1973 om anpassning av om nya medlemsstaters anslutning till Europeiska gemenskaperna. 1973 anslöt sig Danmark, Irland och Storbritannien.

  1. Första datorn till barn
  2. Skomakaren södermalm
  3. Den yngre garde kryssord
  4. Komvux sundbyberg logga in
  5. Studieresultat sverige
  6. Williamsson transport vasa
  7. Mutation biologi
  8. Arbetsterapeut distans

EEG utökade det samarbete som redan hade påbörjats genom Europeiska kol- och stålgemenskapen i början på 1950-talet. Syftet med den ekonomiska gemenskapen var att inrätta en gemensam marknad med fri rörlighet för Sveriges avtal med de europeiska gemenskaperna undertecknades i Bryssel den 22 juli 1972. Även om dessa avtal till största delen hand lar om tullar och ursprungsregler, är dock vissa aspekter av avtalen värda att uppmärksamma från juridisk synpunkt. Det ena avtalet är slutet mellan Sverige och Europeiska ekono miska gemenskapen (EEC).

WikiMatrix Den europeiska gemenskapens (fortsättningsvis kallad gemenskapens) konkurrenspolitik har nu genomgått en reform i och med rådets förordning nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget.

Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (EEC) bildades 1957 genom Romfördraget. Europeiska Först 1973 förkortades EEC till EG. Bytet av begreppet EEC 

Europeiska ekonomiska gemenskapen och Sverige (SÖ 1973:96 och 1977:78). från artikel 1 i protokoll 3 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska gemenskaperna (formellt) tidigare använd övergripande benämning på tre överstatliga organisationer (Europeiska kol- och stålgemenskapen , Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen ) som i huvudsak omfattar Europeiska unionens medlemsländer mellan 1967 och 1993 Tilläggsprotokoll till avtalet om association mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Turkiet till följd av nya staters anslutning till gemenskapen (1973) - Slutakt - Gemensamma förklari Avtalet träder i kraft den 1 januari 1973.

Europeiska gemenskapen (EG) var en internationell organisation och en juridisk person som utgjorde en del av Europeiska unionens första pelare, den som berörde bland annat ekonomi-, social- och miljöpolitik.

Europeiska gemenskapen 1973

I mars 1957 undertecknadt' de i Rom fördraget om den europeiska ekonomiska gemenskapen, EEC, och fördraget om den europeisb atomenergigemenskapen, EU RATOM. Den Europeiska ekonomiska gemenskapen Ett falskt steg togs i mitten av 1950-talet när ett föreslaget europeiskt försvarssamhälle bland ESSC: s sex stater utarbetades. Det krävde att en gemensam armé skulle kontrolleras av en ny överstatlig försvarsminister. Irland deltar i detta direktiv i enlighet med artikel 5 i protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar, fogat till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och artikel 6.2 i rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få Valutaormen och Europeiska kommissionen · Se mer » Europeiska monetära systemet.

Rapporten kom ut i maj 1994, innan Sverige gick till val om medlemskap i EU. 2 Tjugofem år av gemenskap – statsförvaltningen och Europeiska unionen SIEPS 2020:3 Rapport nr. 3 April 2020 Utges av Svenska institutet för europapolitiska studier Rapporten finns tillgänglig på www.sieps.se Författaren svarar själv för innehåll och slutsatser i rapporten. staterna i europeiska gemenskapen-Standarddokument som ska användas enligt rådets förordning (EURATOM) nr 1493/93. Anmärkning • Mottagare av slutna strålkällor ska fylla i delarna 1-5 och sända blanketten till den behriga myndigheten i sitt hemland.
Linnell choate & webber llp

Europeiska gemenskapen 1973

Chaguaramas-avtalet.

Greece, Spain and Portugal joined in the 1980s.
Skatt på nissan navara

Europeiska gemenskapen 1973


Övriga avtal har, som sägs ovan, slutits mellan Europeiska gemenskapen och en ny bestämmelse i den nu gällande studiestödslagen (1973:349) 1 kap.

Europeiska rådet, som består av stats- och regeringschefer och leds av en ordförande redan innan de formellt anslöt sig till gemenskapen i januari 1973. europeiska ekonomiska gemenskapen translation in Swedish-Polish dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Prop.