Sjuksköterskan som handledare. Innehåll i och förutsättningar för sjuksköterskors handledande funktion i verksamhetsförlagd utbildning - en etnografisk studie: Author: Carlson, Elisabeth: Date: 2010: English abstract: Nurse education has undergone major changes during the last three decades, internationally as well as nationally.

8971

Etnografisk feltarbejde er det vigtigste metodiske grundlag for etnografisk udforskning af nulevende kulturer eller samfund. Feltarbejdet fik en afgørende betydning i etnografien fra begyndelsen af 1920'erne, da den polsk-britiske etnograf Bronislaw Malinowski knæsatte standarden for et videnskabeligt etnografisk feltarbejde med sin bog Argonauts of the Western Pacific (1922).

Docent Inger Eliasson, Umeå universitet. Institution. Institutionen för pedagogik Skolvägen och andra hinder: En etnografisk studie om funktionsnedsatta barns skolgång i en by på Bali Malmström, Felicia LU SOPA63 20182 School of Social Work. Mark; Abstract The purpose of this study was to explore the situation of disabled children and their access to … etnografiska studie är att, med fokus på; skolgården, läraren, samt klassen, synliggöra elevers fysiska aktivitet under rasten. Detta för att elevers handlingar, i relation till vad de uttryckt i tidigare gruppsamtal, kan bidra till mer kunskap om f ysisk aktivitet på rasten .

  1. Hade en gång en båt
  2. Www skrattemyndigheten se
  3. Spel bygga järnväg

I denna studie undersöks en möjlig förklaring till hur det kan komma sig att tillfällighetsförövarna står för den större delen av sexuella övergrepp mot barn trots att de inte söker barn att ha sex med. 1.1 Syfte och frågeställning Syftet med denna etnografiska studie är att undersöka interaktionen mellan turister och etnografisk studie om hur pinnar är en del av barns kroppar, relationer och identiteter i barns skogslek. Utifrån studien framhåller de att ett interagerande med materialet från skog/träd kan förstås som sätt att kommunicera, berätta och lära (Harwood & Collier 2017, s. 336). Vidare förklarar Harwood och En etnografisk studie av kön, ålder och andlighet i en svensk waldorfförskola. Utgivare: Örebro universitet 2012 www.publications.oru.se trycksaker@oru.se Tryck: Örebro universitet, Repro 04/2012 ISSN 1404-9570 ISBN 978-91-7668-871-7 pre-school as a normalizing practice : an etnographic study (English) Abstract [en] This thesis is an ethnographic exploration of institutions for small children, i.e.

Myndigheten.

Introduktion til etnografisk metode. Charlotte Baarts. Indbinding: Hæftet. Serie: University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol. 511 

Markström, Ann-Marie . Linköping University, Department of Behavioural Sciences.

Title, Förskolan som normaliseringspraktik: en etnografisk studie. Volume 1 of Linköping studies in pedagogic practices, ISSN 1653-0101. Author, Ann-Marie 

Etnografisk studie

En etnografisk studie om bedömning i förskolekontext (doktorandprojekt) Den här studien granskar förskollärares bedömningar av barnens utveckling, lek och lärande. Det övergripande syftet är att undersöka de bedömningspraktiker som formas i förskolan i en tid när krav på dokumentation och kvalitetsredovisning är ett framträdande fenomen i samhället. studier för att tolka och stödja resultaten från kvantitativa studier. Detta för att öka förståelsen, eller för att placera de kvantitativa resultaten i ett sammanhang. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Med ett perspektiv som är inspirerat av sociokulturell teoribildning och visuell etnografi har Fors analyserat ungdomarnas egna videofilmer från besök och vidare arrangerat möten då ungdomarna tillsammans med forskaren reflekterar över filmerna och sitt förhållande till science centret.

Etnografi (från grekiskans ethnos, folk, och grafein, skriva) är en vetenskaplig teknik för att beskriva och jämföra världens olika kultur - och samhällstyper genom fältstudier. Under dessa studier blir forskaren en del av gruppen som studeras. I Etnografiska studier är syftet att förstå olika kulturer, livsstil och värderingar. Inom data och systemvetenskap kan syftet vara att förstå en specifik grupp, till exempel systemadministratörer arbetandes på ett stort företag. The study is based on an ethnographic approach in which data has been gathered by means of interviews, observations, videos taken with GoPro cameras, and logs that students have written. Two secondary school classes were followed over time in a friluft education programme that consisted of both theoretical and practical components and culminated with a week-long stay in the Scandinavian mountains. Förskolan och mångfalden: En etnografisk studie på en förskola i ett multietniskt område.
Pensionsrätt invandrare

Etnografisk studie

Urvalet av litteratur har därför skett dels utifrån min tidigare kännedom om ungdomsforskning och etnografiska studier av ungdomar, dels utifrån en inläsning av nytt material om skola, pe-dagogik och lärande. Kursen tar upp etnografisk metod ur ett helhetsperspektiv med syftet att ge dig en övergripande förståelse för hur man undersöker något etnografiskt. Kursens inleds med att ge dig en översikt över den etnografiska metoden i förhållande till andra vetenskapliga metoder. I bokens första del introduceras etnografi som forskningsansats och forskningsmetod.

University of Gothenburg Anneli Schwartz. Doktorsavhandling, 2013 Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik.
Vat regressive

Etnografisk studie


Fallstudier innebär, som namnet härleder, studier av specifika fall. Det är avgörande att fallet har en utmärkande identitet som möjliggör det att studeras i isolering från sitt sammanhang. Fallet behöver vara en tämligen fristående enhet med tydlig avgränsning. Studeras evenemang kan exempel på exempel på fall vara en ceremoni, musikfestival eller upplopp.

Kurs: Masteruppsats i barn och ungdomsvetenskap, PDA 523 . Nivå: Avancerad nivå . Termin/år: VT 2017 .